บริเวณโดยรอบ

เขต 1          เขต  2           เขต 3          เขต 4          เขต 5


อาศรมมาตาจัดแบ่งพื้นที่อกเป็น 5 เขต ตามความเหาะสมของผู้ปฏิบัติ ดังนี้


เขต 1  (อาศรมมาตา) 
 เนื้อที่ 26 ไร่ ทั้งกุฏิและศาลาส่วนมากมีไฟฟ้า 

เขต 2 (มาตาสิกขาลัย) 
เนื้อที่ประมาณ 33 ไร่ เป็นเขตภาวนาของ ผู้ปฏิบัติที่มีความรู้พื้นฐานการปฏิบัติพอสมควรไม่ต้องการรู้ปริยัติมาก ต้องการสถานที่ปลีกบำเพ็ญภาวนา เป็นระยะนานพอสมควร เช่น 1-2 สัปดาห์ขึ้นไป
เขต 3 (อิงธรรม) 
เนื้อที่ 11 ไร่ เขตนี้ได้ขออนุญาตป่าไม้ สร้างกุฏิิภาวนาและเป็นผู้รักษาป่าร่วมกับป่าไม้ บางขณะใช้เป็นเขตปฏิบัติธรรมของพระภิกษุและอุบาสก

เขต 4 (ธรรมสาวิกา) 
เนื้อที่ประมาณ 39ไร่ ล้อมรอบด้วยป่าไม้เบญจพรรณ เป็นเสมือนรั้วธรรมชาติของเขต 4 มีกุฏิกรรมฐานที่มีทางเดินจงกรมภายในกุฎิ เขตนี้มีการฝึกให้สาวิกาถือธุดงควัตร ปักกลดนอนในป่า, บิณฑบาตฉันวันละมื้อ ถือศีล 10

เขต 5 (พุทธธรรม)
เป็นเขตที่ติดอยู่กับรั้วเขต 2 ด้านตะวันตก  มีเนื้อที่ 13 ไร่  เขต 1          เขต  2           เขต 3          เขต 4          เขต 5