หน้าแรก


มูลนิธิอาศรมมาตา
มูลนิธิอาศรมมาตา ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาปฏิบัติธรรม เป็นการบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าซึ่งประเสริฐกว่าอามิสบูชา การเดินทางเข้าสู่ความพ้นทุกข์ หมดความเห็นแก่ตัว เราจึงสามารถช่วยเหลือ ผู้อื่น คือ ทำประโยชน์ท่านได้โดยไม่เสียประโยชน์ตน ซึ่งในพระพุทธพจน์กล่าวว่า


“ถึงแม้เราจะทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้มากมาย 
แต่ขาดการพัฒนาจิตซึ่งเป็นประโยชน์ตน 
พระองค์ก็ไม่สรรเสริญ”


แนวทางภาวนาเพื่อพัฒนาจิตของอาศรมมาตา ใช้สติปัฎฐาน ๔ เป็น แนวปฏิบัติ
จัดให้มีการอบรมเป็นหมู่คณะปีละ ๑๒-๒๐ ครั้ง โดยมีวิทยากร ที่มีความชำนาญในการปฏิบัติสติปัฎฐาน ๔ แต่ละแนว มาให้การอบรม


     สำหรับผู้สนใจมาปฏิบัติส่วนตัว(ปลีกวิเวก) หรือเป็นคณะเล็กๆ ติดต่อมาขอพักได้ตลอดปี เรามีกัลยาณมิตรที่อยู่ประจำในอาศรมมาตาคอยให้คำแนะนำ


🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟